Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K
Số người đang chơi: 56 (8 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1106*** Đã Trúng 19.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 11 giây trước
1379*** Đã Trúng 8.999 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 17 giây trước
7567*** Đã Trúng 1.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 32 giây trước
1795*** Đã Trúng 2.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 44 giây trước
2392*** Đã Trúng 17.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 54 giây trước
1879*** Đã Trúng 200 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 1 phút trước
2528*** Đã Trúng 9.999 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 1 phút trước
1717*** Đã Trúng 15.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 2 phút trước
7504*** Đã Trúng 9.000 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 3 phút trước
1356*** Đã Trúng 1.999 Kim Cương Từ Vòng Quay UMP Khung Long Nhong Nhong 19K 5 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC