Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K
Số người đang chơi: 37 (10 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1719*** Đã Trúng 7.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 3 giây trước
7870*** Đã Trúng 7.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 20 giây trước
2117*** Đã Trúng 12.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 25 giây trước
1949*** Đã Trúng 5.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 46 giây trước
1845*** Đã Trúng 1.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 50 giây trước
2139*** Đã Trúng 200 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 1 phút trước
4520*** Đã Trúng 8.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 1 phút trước
1166*** Đã Trúng 14.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 3 phút trước
9773*** Đã Trúng 18.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 4 phút trước
1091*** Đã Trúng 2.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Súng Nâng Cấp 19K 5 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC