Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K
Số người đang chơi: 11 (5 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
2044*** Đã Trúng 7.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 5 giây trước
1218*** Đã Trúng 8.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 20 giây trước
1274*** Đã Trúng 1.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 23 giây trước
7924*** Đã Trúng 15.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 36 giây trước
1049*** Đã Trúng 16.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 57 giây trước
8356*** Đã Trúng 100 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 1 phút trước
1696*** Đã Trúng 6.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 1 phút trước
6929*** Đã Trúng 9.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 2 phút trước
9470*** Đã Trúng 15.000 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 3 phút trước
1946*** Đã Trúng 1.999 Kim Cương Từ Vòng Quay Bãi Biển Diệu Kì 19K 4 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC