Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K
Số người đang chơi: 95 (7 bạn chung)
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
1228*** Đã Trúng 6,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 10 giây trước
2103*** Đã Trúng 1,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 16 giây trước
4054*** Đã Trúng 14,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 30 giây trước
3554*** Đã Trúng 4,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 38 giây trước
1861*** Đã Trúng 7,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 51 giây trước
7292*** Đã Trúng 8,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 1 phút trước
7237*** Đã Trúng 2,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 1 phút trước
2069*** Đã Trúng 3,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 3 phút trước
3565*** Đã Trúng 13,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 3 phút trước
6015*** Đã Trúng 18,000 Kim Cương Từ Mở Rương Kim Cương Vua Hùng 18K 5 phút trước
CÁC VÒNG QUAY KHÁC