Vòng Quay Nhà Giáo VN 20/11
Lịch sử
Danh sách trúng thưởng: 2*** - Trúng 5.000 Kim Cương (4 giây trước) - 3*** - Trúng 5.000 Kim Cương (20 giây trước) - 9*** - Trúng 16.000 Kim Cương (23 giây trước) - 16*** - Trúng 12.000 Kim Cương (46 giây trước) - 12*** - Trúng 2.000 Kim Cương (52 giây trước) - 5*** - Trúng 1.000 Kim Cương (1 phút trước) - 11*** - Trúng 6.000 Kim Cương (2 phút trước) - 2*** - Trúng 1.000 Kim Cương (2 phút trước) - 19*** - Trúng 19.000 Kim Cương (3 phút trước) - 3*** - Trúng 2.000 Kim Cương (5 phút trước) -
Play